1. Absatz
Farbe blau, Schriftart Courier New, Schriftgewicht dünner, Schriftgröße 20 Pixel, Schriftstil normal

2. Absatz:
Farbe rot, Schriftart Arial, Schriftgewicht normal, Schriftgröße 15 Punkt, Schriftstil normal

3. Absatz:
Farbe grün, Schriftart Mistral, Schriftgewicht dick, Schriftgröße 9mm, Schriftstil kursiv